Nyords Historie

Nyord nævnes i Valdemar Atterdags jordebog, og der skulle ifølge denne have været hjorte på øen.
Øen blev forholdsvis sent regelmæssigt bebygget og opdyrket, dog vides at der allerede i 1500 tallet var lodser på øen. I nyere tid hørte øen til Jungshoved len og i 1660 til Jungshoved Amt. Fra 1665 ejedes den af Christoffer Parsberg, fra 1671 af kronen. Da regeringen ved en auktion i 1769 solgte det Mønske gods, købte øens tyve gårdmænd den tillige med konge- og kirketiende.

Nyords indbyggere, eller "Norboerne", ernærede sig dels som fiskere og lodser i der snævre, farlige farvand omkring øen. I 1721 gav kongen en anordning for lodseriet, hvori der stod, at øens tyve gårdmænd og syv husmænd havde ret og pligt til lodseri i de nærmeste farvande. Lodseriet blev nøje knyttet til de tyve gårde og syv huse, således at andre ikke kunne overtage disse uden at stille reservelods for vedkommende gård eller hus.

Takket være den stigende småskibstrafik havde Nyord en vældig opgangsperiode i sidste halvdel af 1800 tallet. Denne periode udgør et interessant og farverigt kapitel i Nyords historie. I årene 1835-45 sejlede gennemsnitligt 3.200 skibe om året forbi Nyord. Før 1821 brugte skibene den østlige rende, ” Strømmen” der gennem flere århundrede har været en betydelig udfaldsvej mod øst, bland andet til sildefiskeriet i Øresund. Da løbets udmunding sandede til blev der gravet en sejlrende i Bøgestrømmen i stedet. I 1897, omkring opgangsperiodens kulmination, var der 18 skibe, 4 både og 30 joller hjemhørende på øen.

Nyord blev egen sognekommune i 1846. Denne administrative ordning varede helt frem til 1966 hvor kommunen sammenlagdes med Stege Landsogn. Sammen år nedlagdes også præsteembedet på Nyord.

I 1968 blev broen indviet. Allerede i 1920erne drøftedes forskellige muligheder for at forbedre den primitive robådsforbindelse ved Ulvshale med en dæmning og trækfærge. I 1940erne diskuteredes atter flere muligheder men heller ikke den gang lykkedes det at finde en løsning.
Det var imidlertid en hemmeligstemplet rapport om tegn på begyndende indavl i befolkningen der udløste den endelige beslutning om broens etablering.